تلفن تماس : -

معاونت شهرسازی

مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به شهرداری مهدیشهر و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر مهدیشهر و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود. اهم وظایف:

 1- بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری مهدیشهر در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر مهدیشهر. 2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح مهدیشهر و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.


محمدعلی سلمانیان
معاونت شهرسازی
رزومه

سوابق علمی

·        تحصیلات کارشناسی در رشته مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

·        تحصیلات تکمیلی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته معماری در دانشگاه غیرانتفاعی رشد دانش سمنان

سوابق پژوهشی و مقالات

·        بررسی وضعیت اقلیمی و آب و هوایی شهر مهدیشهر

·        فرهنگسرای پایدار با رویکرد معماری منظر

سوابق اجرایی و مدیریتی

·        مسئول روابط عمومی و دفتر شهردار مهدیشهر

·        مسئول انفورماتیک شهرداری مهدیشهر

·        دبیر کمیسیون ماده ۵ شهرداری مهدیشهر

·        سرپرست امور اداری شهرداری مهدیشهر

·        سرپرست واحد شهرسازی و معماری شهرداری مهدیشهر

·        دبیر هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری ورزش

 

شرح وظایف

-