اعضای محترم شورای شهر

حبیب اقیان

ریاست محترم شورای شهر

مشاهده رزومه

سید مرتضی متولیان

نایب رییس و رییس کمیسیون عمران شورا

مشاهده رزومه

مهدیه سامعی

دبیر و رییس کمیسیون حقوقی و بانوان شورا

مشاهده رزومه

علی اکبرمعصومیان

خزانه دار و رییس کمیسیون سرمایه گزاری شورا

مشاهده رزومه

حسین عرب

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا

مشاهده رزومه