شهرداری مهدیشهر دارای یک معاونت کل و سه معاونت می باشد


• مأموریت ها و وظایف معاونت خدمات شهری را به طور کلی میتوان به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم نمود • تشخيص و تعيين نيازهاي شهر مهدیشهر در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري مهدیشهر درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌مهدیشهر. ت ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي. • مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد. • بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.

معاونت خدمات شهری

مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به شهرداری مهدیشهر و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر مهدیشهر و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود. اهم وظایف 1- بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری مهدیشهر در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر مهدیشهر. 2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح مهدیشهر و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.

معاونت شهرسازی

• معاونت فنی و عمرانی شهرداری مهدیشهر یکی از بازوهای اصلی شهرداری مهدیشهر بشمار می آید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند. • البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر مهدیشهر را نيز افزود.

معاونت عمران