تلفن تماس

معاونت شهرسازی

مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به شهرداری مهدیشهر و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر مهدیشهر و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود. اهم وظایف 1- بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری مهدیشهر در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر مهدیشهر. 2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر مهدیشهر و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح مهدیشهر و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.


آقای محمد علی سلمانیان
معاونت شهرسازی و معماری
سوابق علمی
  • تحصیلات کارشناسی در رشته مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
  • تحصیلات تکمیلی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته معماری در دانشگاه غیرانتفاعی رشد دانش سمنان
سوابق پژوهشی و مقالات
  • بررسی وضعیت اقلیمی و آب و هوایی شهر مهدیشهر
  • فرهنگسرای پایدار با رویکرد معماری منظر
سوابق اجرایی و مدیریتی
  • مسئول روابط عمومی و دفتر شهردار مهدیشهر
  • مسئول انفورماتیک شهرداری مهدیشهر
  • دبیر کمیسیون ماده ۵ شهرداری مهدیشهر
  • سرپرست امور اداری شهرداری مهدیشهر
  • سرپرست واحد شهرسازی و معماری شهرداری مهدیشهر
  • دبیر هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری ورزش