تعرفه شهرداری

بهای خدمات بهای خدمات پسماند تبلیغات محیطی ساختمانی مشاغل و حرف تعرفه مصوب 1402 شهرداري مهديشهر