نصب تابلوهای جدید راهنمایی و رانندگی در سطح شهر

🔺به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر ایمن سازی معابر، مسیرها و میادین شهر و همچنین اهمیت و ضرورت علائم هشدار دهنده ترافیکی در هدایت رانندگان و نصب علائم ترافیکی و سایر اخطارهای ترافیکی در سطح شهر اجرا می شود.