نصب چراغ پیاده راه منطقه گردشگری دشت مرکزی

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر نصب چراغ پیاده راه دشت مرکزی با همکاری پرسنل شهرداری و اداره بـرق مهدیشـهر توسـط عـوامل شـهرداری مهدیشـهر انجـام شـد.