عملیات عمرانی جهت نصب صفحه پلیت ونرده استخر در جاده سلامت

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات پیکورزنی برای نصب صفحه پلیت ونرده استخر در جاده سلامت توسـط عـوامل شـهرداری مهدیشـهر انجـام شـد.