افتتاح طرح های عمرانی شهرداری مهدیشهر در هفته دولت

افتتاح طرح های عمرانی شهرداری مهدیشهر در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال