همشهریان محترم

نصب هرگونه داربست در فضای شهری با هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مهدیشهر امکان پذیر می باشد و در صورت عدم هماهنگی جمع آوری خواهد شد