آگهی فراخوان

شهرداری مهدی شهردر نظر دارد با توجه به مجوز شماره 1/1292 مورخ 1402/05/07 شورای اسلامی شهر مهدی شهر و صورتجلسه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره 6329/2 مورخ 1402/04/22 با برگزاری فراخوان عمومی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط، در خصوص طراحی،اجرا واحداث پروژه مشارکتی بازار(تجاری، پارکینگ) به صورت مشارکت مدنی در ملک مستقر در پلاک ثبتی 1257،1259 واقع در مهدی شهر منطقه بازار با رعایت مقررات مربوطه و شرح ضوابط مندرج در اسناد فراخوان اقدام نماید. لذا از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان ازتاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند
هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات ارائه شده مختاراست