تصویر فعالان عرصه آگاهی و اطلاع رسانی بر بیلبوردهای مهدیشهر

تصویر فعالان عرصه آگاهی و اطلاع رسانی بر  بیلبوردهای مهدیشهر