حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی مهدیشهر  در مراسم اختتامیه تئاتر

حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی مهدیشهر  در مراسم اختتامیه تئاتر دردسر های منصور و تجلیل از این هنرمندان در فرهنگسرای نیستان