جشنواره حاصَل

جشنواره حاصَل

شهرداری مهدیشهر در نظر دارد اواخر شهریور ماه امسال «جشنواره حاصَل»را برگزار نماید